TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

TÜZÜK

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde 1. Derneğin adı; Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği olup,kısa adı TNDTHD’ dir. Merkezi İstanbul’dadır.

DERNEĞİN AMACI:

Madde 2.1. Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği alanında bilimsel çalışmalar yapmak. Herhangi bir siyasi faaliyet derneğin amacı dışındadır.

2. Türkiye’de Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon ünitelerinde çalışan hemşirelerin bilgi düzeylerini arttırmak, bu konudaki eğitimlerinin sürekliliğini sağlamak ve bu birimlerde uygulanan hemşirelik işlevlerini standart hale getirmek.

3. Nefroloji, Diyaliz ve transplantasyon ünitelerinde görevli hemşirelerin bu ünitelere özel, yetki ve sorumluluklarını belirlemek; bununla beraber bu ünitelerde çalışan hemşirelere Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşiresi statüsünü sağlayabilmek için ilgililerle işbirliği yapmak

4. Adı geçen ünitelerde çalışan teknisyenler, diyetisyenler, sosyal hizmet uzmanları ve psikologların işbirliği içinde bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak.

5. Ulusal ve uluslararası Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon ünitelerinde çalışan sağlık elemanları arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak, uluslararası Nefroloji dernekleriyle işbirliği yapmak.

6. Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon hastalarına, hasta yakınlarına ve topluma yönelik koruyucu, yönlendirici sağlık programları hazırlamak.

7. Yukarıda sayılan amaçlara yönelik kitap, dergi, broşür yayınlamak ve üyelerine dağıtmak.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ:

Madde 3.1. Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği’nin gelişmesi için bilimsel araştırma ve incelemeler planlar başlatır, yapılan çalışmaları izler, sonuçları değerlendirir ve üyelerine duyurur.

2. Ülke düzeyinde, nefroloji, diyaliz ve transplantasyon ünitelerindeki hemşirelik işlevlerini izleyerek yapılan çalışmaları sunar ve uygulanan hemşirelik hizmetinin standarda ulaşmasını sağlayıcı çalışmalar yapar.

3. Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği ile ilgili yapılmasını istediği yada yetkililerce yapılacak olan yasal idari düzenlemelere yardımcı olmak üzere araştırmalar yaparak, önerilerde bulunur; bu önerilerin uygulanabilmesi için gerekli girişimleri sağlayarak, sonuçları izler ve yayın organları aracılığıyla üyelerini ve kamuoyunu aydınlatır.

4. Dernek, yabancı ülkelerdeki konuyla ilgili gelişmeleri izler, bilgi toplar, sonuçları üyelerine ve yetkililere bildirir.

5. Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliğinin nitelikli ve standart hale gelebilmesi için seminerler, toplantılar düzenler, kurslar açar, bu konuda ilgili kuruluşlar ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapar.

6. Nefroloji bölümlerinde çalışan teknisyenler, diyetisyenler, sosyal hizmet uzmanları ve psikologların eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ve koordine edilmesini sağlar.

7. Dernek; amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan ulusal Nefroloji Derneği ve Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireler Birliği (EDTNA) gibi uluslararası derneklerle işbirliği yapar. Toplantılarına, kongrelerine temsilci gönderir ve kendi toplantılarına davet eder.

8. Dernek, amaçları doğrultusunda, yönetim kurulunun uygun bulduğu her türlü bilimsel çalışmayı planlar, destekler ve uygular.

9. Derneğe, belirlenen amaçlar için her türlü taşınır malları yurtiçi ve yurtdışından temin etmek ve aynı amaçlar doğrultusunda hizmet vermek için gerekli taşınmaz malları bağış ve satın alma yoluyla sağlar.

ÜYELİK:

Kurucu Üye
Asli Üye
Onursal Üye
KURUCU ÜYELER:

Doç. Dr. Birsen Yürügen
Hem. Birsen Taş
Hem. Gülay Yeşiltepe Kaçar
Hem. Sezgi Çınar
Hem. Gülfiye Altınbaş
Hem. Esma Uygur
Hem. Nilgün Koşar
Madde 4. : Dernek üyesi olabilmek için; Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon ünitelerinde çalışan hemşireler, teknisyenler, diyetisyenler, sosyal hizmet uzmanları ve psikologların, ayrıca hemşirelik yüksek okullarında nefroloji, diyaliz ve transplantasyon alanında çalışmaları bulunan öğretim elemanlarının v.b.yönetim kuruluna üyelik formunu doldurarak başvurmaları gerekir.

Üyelik için başvuranların medeni bütün haklara sahip ve onur kırıcı hiçbir suçla mahkûmiyeti bulunmaması ve T.C. kanuni mevzuatının bu konuda şart koştuğu özelliklere sahip olması gereklidir. Yönetim kurulu bir ay için de başvuruları değerlendirir, kabul veya reddine karar verir, sonucu yazılı olarak bildirir.

ÜYELİK HAKLARI:

Madde 5. Her üye yazılı başvurusu halinde dernekten ayrılabilir. Bu üyeler aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve her üye oyunu bizzat kullanır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde 6. :Yasal ehliyetini yitiren, dernek ve uğraşı konuları aleyhinde çalışmalar yapan veya onur kırıcı harekette bulunan üyeler hakkında yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkarılma kararı verilebilir. Üyelik aidatını 3 yıl üst üste ödeyemeyen üyeye uyarı mektubu ile borçlarını en geç 1 ay içerisinde ödemesi istenir, ödemediği takdirde üyelikten çıkartılır.

ÜYELİK AİDATI:

Madde 7. Yıllık üyelik aidatı 50 TL dir. Yıllık aidat miktarının arttırılması yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilebilir.

FAHRİ ÜYELİK:

Madde 8. Derneğe maddi, manevi katkıları olan kişilere yönetim kurulu kararı ile fahri üye ünvanı verilir. Fahri üyelerin toplantılara katılma yükümlülüğü, oy verme seçilme hakkı yoktur.

ONUR ÜYELİĞİ:

Madde 9. : Derneğin amaç ve çalışmaları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında bu alanda hizmeti bulunan, yararları dokunmuş yerli ve yabancı kişiler yönetim kurulu kararıyla onur üyesi olarak seçilirler. Fahri üye haklarına sahiptirler.

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde 10. Derneğin organları şunlardır.

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu

KURULUŞ ŞEKLİ:

Madde 11. Genel kurul, asli üyelerden oluşur ve derneğin en yüksek organıdır.

TOPLANTI ZAMANI:

Madde 12. a) Olağan genel kurul toplantısı; 3 yılda bir Nisan ayında yapılır.

b) Olağanüstü genel kurul toplantısı; Dernek yönetimi gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.

ÇAĞRI USULÜ :

Madde 13. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurul üyelere en az 15 gün önceden bir mektupla bildirilir. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa , ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

TOPLANTI YERİ VE ZAMANI :

Madde 14. Genel kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu ilde ve 3 yılda bir nisan ayında yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI :

Madde 15. Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

Madde 16. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerlerine girerler, yeterli sayı sağlanmış ise ,durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki sekreter seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenleyip başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda, bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

Yönetim kurulu, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kuruluna seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ:

Madde 17. Dernek genel kurulunda üyelerin yarısından bir fazlasının almış olduğu kararlar geçerlidir. Dernek yönetim ve denetim organlarının seçimi gizli oy ve açık tasnif sistemi ile yapılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 18. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülür.

Dernek organlarının seçilmesi
Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü
Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması,
Kiralanması veya kiraya verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
Derneğin uluslararası faaliyette bulunması , yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi
Derneğin feshedilmesi
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
Derneğin şubeler açmasına karar vermek, şube kurucularına yetki vermek
YÖNETİM KURULU OLUŞUMU VE TOPLANMASI :

Madde 19. Genel kurul tarafından 3 yıl süre için gizli oyla seçilmiş 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Bu süre içinde boşalan yönetim kurulu üyelerine yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar sırayla getirilir. Yönetim kuruluna seçilen asil üyeler en geç 5 gün içinde toplanarak, aralarında bir başkan, bir genel sekreter ve bir sayman seçerler. Derneği başkan ve genel sekreter temsil eder. Yönetim kurulu en az yılda 3 kez toplanır.

Yönetim kurulu asil üyelerinin en az 4ü nefroloji hemşirelerinden oluşur. Yönetim kurulu toplantılarına, mazeretsiz üst üste 3 kez gelmeyen üye yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :

Madde 20. 1.Yönetim kurulu aşağıda belirtilen konularda yetkili ve görevlidir.

Genel kurul kararlarını ve derneğin amaçları çevresindeki dilekleri uygulamak
Deneği temsil etmek ,bu konuda kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek
Dernek temsilciliklerinin açılmasını kararlaştırmak ve temsilcilik kurucularına yetki vermek
Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
Derneğin kanunen tutmakla yükümlü olduğu defterleri düzenlemek ve korumak
Genel kurul gündemini hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak
Gerekli olduğu halde uygun göreceği ücret karşılığı yeteri kadar personel görevlendirmek
Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
Türkiye genelinde nefroloji hemşirelerinden oluşturulmuş olan çalışma grupları, yönetim kuruluyla işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak
Derneğin şubeler açmasına karar vermek, şube kurucularına yetki vermek
Derneğin federasyonlara katılmasına ve ayrılmasına karar vermek
Yıllık aidat miktarını belirlemek
2. Görevliler:

Başkan : Derneği temsil eder,yönetim kurulu kararlarını uygular.Kurulun toplantılarına başkanlık eder.Derneği borçlu veya alacaklı duruma getirecek belgeleri sayman ile birlikte inceler ve onaylar.

Genel sekreter : Başkanın bulunmadığı zamanlarda veya lüzum gördüğü hallerde başkanlık görevini yürütür.Yazışmaları düzenler,yönetim kurulu gündemini hazırlar,gerekli defterlerin tutulmasını ,kararların yazılması ve bildirilmesini sağlar.

Sayman üye : Gelirleri ve harcamaların düzenli takip edilmelerinden ve evrakların saklanmasından sorumludur.

DENETLEME KURULU OLUŞUMU VE GÖREVLERİ :

Madde 21. 1. Denetleme kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca 3 yıl için gizli oyla seçilir. Kurul, derneğin gelir ve gider defterlerini, makbuz ve ispatlayıcı evrak dosyalarını, inceler ve yapılan giderlerin yönetim kurulu kararlarına dayanıp dayanmadığını araştırarak vardığı sonuçları bir rapor ile genel kurula duyurulur.

2. Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim :

Dernekler, yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.

DERNEK ORGANLARINA SEÇİLEN ÜYELERİN RESMİ MAKAMLARA BİLDİRİLMESİ :

Madde 22. Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde , yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir. Genel kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUPLARI:

Derneğin amaç ve çalışmaları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında nefroloji alanında uzun süre hizmeti bulunan, Türkiye genelinde nefroloji hemşirelerinden oluşturulmuş olan çalışma grupları, yönetim kuruluyla işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürür.

DERNEĞİN GELİRLERİ :

Madde 23. Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır.

Üyelik aidatı
Dernekçe yapılan yayın ,sempozyum, kongre,seminer,konferans,bilimsel yarışma,araştırma gelirleri,düzenlenen sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
Derneğe yapılan bağış ve yardımlar
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar (2860 sayılı yardım toplama yasası gereğince )
DERNEĞİN GİDERLERİ VE HARCAMA BELGELERİ :

Madde 24. Derneğin giderleri :

Büro ve idari masraflar
Demirbaş eşya masrafları
Haberleşme masrafları
Yönetim kurulu üyelerinin veya görevlendireceği kişilerin dernek için yaptığı faaliyetlerdeki harcamalar (yol, konaklama giderleri v.b )
Yayın masrafları
Yönetim kurulu tüzük hükümlerine uyan ve bütçenin dahilin deki tüm giderleri yapabilir.

DERNEĞİN TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTERLER

Madde 25. Dernek aşağıda yazılı ve hepsi noterce tasdik edilmiş defterleri tutar.

Üye kayıt defteri, Karar defteri, Gelen ve giden evrak defteri, İşletme hesabı defteri, Demirbaş defteri, Alındı kayıt defteri.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİi

Madde 26.Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 27.Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde 28. Yönetim kurulunun önerisi ile olağan veya olağanüstü genel kurulun toplantılarında, genel kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile tüzük değişikliği yapılabilir.

DERNEĞİN FESHİ :

Madde 29. 1. Genel kurul kararı ile feshi : Genel kurula katılma hakkına sahip üye sayısının 2/3 sinin kararı ile dernek feshedilir.derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 7 gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir.

2. Mahkeme kararı ile feshi : 5253 sayılı dernekler kanununun ilgili maddesinde belirtilen hususların yerine getirilmemesi halinde dernek mahkeme kararı ile feshedilir.

Madde 30. Derneğin feshi halinde taşınır ve taşınmaz malların tümü Türk Nefroloji Derneğine devredilir.

Madde 31. Bu tüzükte gösterilmeyen konularda 5253 sayılı dernekler kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

 

EK BÖLÜM

ŞUBELER

Şube, Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimdir.

Genel kurul kararı ile şube açılmasına karar verilen merkezlerde, en az altı aydan beri oturanlardan oluşturulacak şube kurucuları saptanır. Bu kurucular arasından en az üç kişiye, Genel kurul tarafından şube kuruluş işlemlerini yürütmek üzere yetki verilir.

Şube açmaya yetkili kılınan kişiler, kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek ve sanatlarını, ikametgahlarını Şube merkez adresini, Şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirerek yazılı müracaatta bulunurlar. Yazıya Dernek Tüzüğünden iki örnekle yetkili kılındıklarını gösteren yetki belgeleri eklenir.

ŞUBENİN ORGANLARI:

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu

Genel Kurul

Madde 1-Şube Genel Kurulu, şubenin bulunduğu yerde ikamet eden ve şubeye kayıtlı etkin üyelerin bir araya gelmesi ile, bu tüzük hükümleri gereği iki yılda bir Dernek Genel Kurulundan en az 2 ay önce olağan toplanır.
Olağan ve olağanüstü toplantılardan sonra, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneği toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve Dernek Yönetim Kuruluna gönderilir.
Şube yönetim kurulu başkanı, Dernek Genel Kurulunun doğal delegesidir. Ayrıca Dernek Genel Kuruluna katılmak üzere genel kurul bir delege seçebilir.

Genel Kurulun Yetki ve Görevleri

Madde 2- Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a- Tüzükte gösterildiği şekilde derneğin amacına ilişkin çalışmalar yapmak,
b- Şube organlarını seçmek,
c-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek ve ibra etmek,
d-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek.
e- Şubenin feshine ve şube mallarının genel merkeze devrine karar vermek,
f- Dernek Genel Kurulunda şubeyi temsil edecek delegeyi seçmek ,

Yönetim Kurulu

Madde 3- Şube Yönetim Kurulu şube Genel Kurulunca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Şube yönetim kurulu asil üyelerinin en az 3ü nefroloji hemşirelerinden oluşur. Şube Yönetim Kurulları Dernek Tüzüğünün Dernek Yönetim Kurulu hakkındaki hükümlerine göre hareket eder ve görev bölümü yaparlar.
Şubeler bölgelerinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından temsil edilirler.

Yönetim Kurulunun Görev ve yetkileri

Madde 4- Şube Yönetim Kurulları, Şubeye ait ve Şube kapsamında kalmak üzere Tüzük, Dernek Yönetim Kurulu kararları ve yasalara aykırı olmamak kaydıyla her türlü işlemi yapmaya yetkilidir.
Şube Yönetim Kurulları, üyeler arasındaki dayanışma ve koordinasyonu sağlamak, üyelerin genel merkezle olan ilişkilerini düzenlemek ve üyelerin dilek ve şikayetlerini Dernek Yönetim Kuruluna iletmekle yükümlüdür.
Şube Yönetim Kurulları aldıkları kararlarından üyelere, yasalara ve 3. şahıslara karşı doğrudan sorumludurlar.

Denetim Kurulu / Denetçi

Madde 5- Şube Denetim Kurulu Şube genel kurulunca iki yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Denetleme Kurulu, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayda bir denetleme görevini yapar ve sonuçlarını bir rapor halinde Dernek Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Genel Kuruluna sunar.
Dernek Denetim Kurulunun ayrıca şube işlemlerini denetleme yetkisi vardır.

Şubelerin Kapatılması

Madde 6- Şubeler, Dernek Ana Tüzüğüne, Dernek Yönetim Kurulu kararlarına, Dernekler Kanunu ve yasalara aykırı davranışları durumunda, Genel Kurul kararı ile kapatılabilir.

Madde 7- Bu Ana Tüzüğün Dernek organlarının oluşum ve çalışma işleyişi, görev ve yetkilerine ilişkin tüm hükümleri ile tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri Şubeye ait ve Şube kapsamında kalmak üzere Şubeler için de geçerli olup merkez-şube ilişkileri Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak ‘Şubeler Yönetmeliği’nde gösterilir.

ŞUBE YÖNETMELİĞİ

KURULUŞ

Madde 1- Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Genel Kurulunun ………..tarih ve ……….sayılı kararı ile ve Dernek Ana Tüzüğünün hükümleri uyarınca Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği …………Şubesi kurulmuştur.

MERKEZ VE ÇALIŞMA ALANI

Madde 2- Şubenin merkezi ………dır, çalışma alanı ise ……. ili sınırlarını kapsar.

AMAÇ

Madde 3- Dernek Ana Tüzüğünde belirtilen amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, yetkili kılındığı çalışma alanında bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde çalışmalar yaparak Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneğini temsil etmektir.

HUKUKSAL DURUM

Madde 4- Şube kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Dernek merkezinin karar ve denetimine bağlıdır,

Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile asıl ve yedek Denetçileri, Dernek Yönetim Kurulunun kararı ile görevden alınabilirler ve yerlerine seçim yapılabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlarlar.

Şubeler derneğin amaçları doğrultusunda program ve faaliyet yapmakla yükümlü olup yıllık faaliyet raporlarını her yılın başında, yıl içerisinde yapılan faaliyetlerini de rapor halinde yıl sonunda yazılı olarak dernek genel merkezine bildirirler.

Şubeler dernek genel merkezinden bağımsız olarak Ulusal ve Uluslararası düzeyde kongre ve sempozyum gibi toplantılar düzenleyemezler.

Şubeler her yıl Ocak ayı içinde bir önceki yıla ait mali durumlarını ayrıntılı olarak, rapor halinde dernek merkezine bildirirler.

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Madde 5- Derneğin Ana Tüzüğünde yer alan üyelik hükümleri, Şube çalışma alanı kapsamında kalmak üzere Şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları ile uygulanır.

ŞUBE ORGANLARI

Madde 6- Şubenin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Şube Genel Kurulu

2- Şube Yönetim Kurulu

3-Şube Denetim Kurulu

Şube Genel Kurulu

Madde 7- Şube Genel Kurulu üç yılda bir Türk Nefroloji Derneği Genel Kurulundan en az 2 ay önce olağan toplanır. Gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun kararı ile düzenleyeceği gündem doğrultusunda toplanır. Dernek Ana Tüzüğünde yer alan toplantı yöntem ve ilkeleri, Şube ve Çalışma alanı kapsamında kalmak üzere, Şube Genel Kurullarında uygulanır.

Olağan ve olağanüstü toplantılardan sonra, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneği toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve Dernek Yönetim Kuruluna gönderilir.

 

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 8- Şube Genel Kurulunun başlıca görevleri;

Şube organlarının seçilmesi
Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası
Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
Şubenin feshine ve şube mallarının Türk Nefroloji Derneği Genel Merkezine devrine karar verilmesi
Türk Nefroloji Derneği Genel Kurulunda şubeyi temsil edecek delegelerin seçilmesi
Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda gerekli kararların alınması
Derneğin Genel Kuruluna görüş ve öneriler götürülmesi
Şube yönetmeliğinde tanımlanan yetki ve görevlerin hayata geçirilmesi

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 9- Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından 3 (üç) yıl için gizli oyla seçilmiş 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Şube yönetim kurulu asil üyelerinin en az 3ü nefroloji hemşirelerinden oluşur.

Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer.

Şube Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı 3 (üç) tür. Yönetim Kurulunda oylama açık yapılır.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10-Şube Yönetim Kurulunun başlıca görevleri;

a) Şubenin tüzel kişiliğinin Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile temsil edilmesi, tüm şube çalışmalarının yürütülmesi,

b) Şubenin yıllık çalışma programı gelir - gider tabloları, bütçe yönetmeliğinin hazırlanması, Şube Genel Kuruluna sunulması,

c) Dernek tüzüğünün ve yönetmeliğin yüklediği işlerin Şube çalışma alanı ve kapsamı dahilinde yasalar çerçevesinde yerine getirilmesi, uygulanması,

d) Dernek Genel Kurulu ve Şube Genel Kurulunun kararlarının uygulanması, Şube denetçilerinin istek ve önerilerinin Şube Genel Kuruluna götürülmesi,

e) Şube personelinin atanması, çalışmalarının denetlenmesi, görevden alınması,

f) Şubeye ait kayıt ve defterlerin tutulması ve bunların korunması,

g) Şubeye yapılan üye başvurularının kabul edilmesi, red edilmesi, üyelikle ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi,

h) Şube üyeleri arasındaki dayanışma ve koordinasyonun sağlanması, şube lokalinin idaresinin sağlanması, üyelerin Genel Merkezle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve üyelerin dilek ve şikâyetlerinin Şube Genel Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesi

ŞUBE DENETİM KURULU

Madde 11- Şube Denetçileri Şube Genel Kurulunda 3 (üç) yıl için seçilmiş 3(üç) asıl ve 3 (üç)

yedek üyeden oluşur.

Şube denetçileri en az 6 (altı) ayda bir şube hesap ve işlemlerini, defterlerini inceleyerek, raporla şube yönetim kuruluna istek ve önerilerini bildirirler; bütçe, gelir-gider çizelgesi hakkındaki görüş ve incelemelerini bir raporla Şube Genel Kuruluna ve Dernek Yönetim Kuruluna sunarlar.

MALİ HÜKÜMLER

Madde 12- Dernek Ana Tüzüğünde yer alan Mali Hükümler, Şube ve çalışma alanı kapsamında kalmak üzere Şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

EKSİK HÜKÜMLER

Madde 13- Bu yönetmelikte bulunmayan hükümler yerine Dernek Ana Tüzüğündeki hükümler Şube kapsamında kalmak üzere uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 14- Bu yönetmelik, Dernek Genel Kurul kararı uyarınca şubenin kurulmasına ilişkin yasal prosedürün şubenin bulunduğu en büyük mülki amirliğe verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

KURUCU ŞUBELER YÖNETİM KURULU

Madde 15- Kuruluş aşamasındaki asıl ve yedek üyeler aşağıda gösterilmiştir.

* Asıl Üyeler

1- Başkan :

2- Genel Sekreter:

3- Sayman :

4- Üye :

5- Üye :

*Yedek Üyeler


1-..........................

2-..........................

3-..........................

4-...........................

5-..........................

 

 

KURUCU DENETÇİLER

Madde 16- Kuruluş aşamasında Şube asıl ve yedek denetçileri aşağıda gösterilmiştir.

*Asıl Denetçiler

 

1-................................

 

2-................................

 

3- ..............................

 

*Yedek Denetçiler

 

1-...............................

2-.... ............................

3- ...............................

Şube Kurucuları

Madde 17- Şube kurucularının ad- soyad, uyruk ve ikamet adresleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Bize ulaşmak için...
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
+90 0212 291 90 18
logo
TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VETRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ
Adres: Harzemşah Sokak Eskitürk Apt. No: 25/7 34381 ŞİŞLİ - İSTANBUL